Test na nietolerancję pokarmową z krwi

Maja Błaszczyszyn, Paweł Błaszczyszyn

Test na nietolerancję pokarmową z krwi (badanie immunoglobulin IgG)

W ostatnich latach coraz szerzej akceptowany jest pogląd, że nadwrażliwość pokarmowa IgG zależna, może przyczyniać się do występowania wielu objawów i zaburzeń przewlekłych, które dotąd nie były wiązane przyczynowo ze stosowaną dietą.

Nietolerancja pokarmowa, a zmiany miażdżycowe.
Wilders-Trushing i wsp. (2008) badali związek między obecnością przeciwciał igG skierowanych przeciwko antygenom pokarmowym, a stanami zapalnymi o niewielkim nasileniu oraz wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci i młodzieży otyłej. Grupę badaną stanowiło 30-ro dzieci otyłych, grupę kontrolną 30-ro dzieci o wadze prawidłowej. U wszystkich badanych oznaczono poziom przeciwciał IgG przeciwko antygenom pokarmowym, poziom białka C-reaktywnego (CRP) oraz grubość intima-media (IMT) tętnic szyjnych. Wyniki badania pokazały, że poziom przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów pokarmowych, jest u dzieci otyłych znacząco wyższy niż u dzieci o wadze prawidłowej, oraz że zachodzi korelacja między poziomem przeciwciał igG,. a IMT tętnic szyjnych i współwystępowaniem słabo nasilonych stanów zapalnych. Autorzy wnioskują, że możliwy jest patogenetyczny związek miedzy poziomem IgG, a rozwojem otyłości i miażdżycy u dzieci.

Nietolerancja pokarmowa, a migrenowe bóle głowy.
Rees i wsp. (2005) przeprowadzili badanie prospektywne, którym objęli 61 pacjentów z objawami migreny zgłaszających się dc lekarza pierwszego kontaktu. Celem badania była odpowiedź na pytanie, czy u pacjentów z objawami migren/ występuje nietolerancja pokarmowa igG zależna, oraz czy do poprawy ich stanu może przyczynić sic;- wyłączenie z diety pokarmów uczulających, zidentyfikowanych testem na nietolerancję pokarmową. U większości pacjentów (98, 4%) stwierdzono podwyższony poziom immunoglobulin klasy G (badanie testem ELISA) skierowanych przeciwko antygenom badanych pokarmów. Pacjentom, u których stwierdzono nietolerancje pokarmową, zalecono utrzymywanie dwumiesięcznej diety wykluczającej pokarmy zidentyfikowane jako uczulające (dające wysoką odpowiedź IgG). Badanie ukończyło 39 pacjentów. W tej grupie ok. 90% pacjentów stosowało dietę zgodną z zaleceniami. 30% pacjentów stosujących dietę odnotowało poprawę (w zakresie objawów migrenowych) po miesiącu; 40% pacjentów odnotowało poprawę po dwóch miesiącach. Ponad 60% pacjentów stosujących się do zaleceń dietetycznych, doświadczyło nawrotu objawów migrenowych po ponownym wprowadzeniu do diety uczulających pokarmów. Zdaniem autorów badanie dowiodło, że zmiana diety w celu przeciwdziałania nietolerancji pokarmowej, może być również efektywną metodą leczenia pacjentów cierpiących na migrenę. Badania zostały potwierdzone w pracy Aply i wsp, (.2010), którzy wykazali, że dieta eliminująca produkty uczulające zidentyfikowane testem na nietolerancję pokarmową jest skuteczną strategią zmniejszenia częstotliwości napadów migreny.

Nietolerancja pokarmowa, a zaburzenia płodności.
W ostatnich latach zwrócono uwagę na to, że nietolerancja pokarmowa i związany z nią podwyższony poziom przeciwciał IgG, może mieć istotny wpływ na zdolności rozrodcze Niektóre klinik- leczenia niepłodności, jako część rutynowego postępowania diagnostycznego wprowadziły testy na nietolerancję pokarmową, a do rutynowej strategii leczniczej u pacjentów z zaburzeniami płodności, wprowadziły indywidualny pian dietetyczny oparty na wynikach tych testów. Dane z doświadczenia klinicznego jednej z wiodących klinik leczenia niepłodności wskazują, że zmiana diety u pacjentów z nietolerancją pokarmową i podwyższonym poziomem IgG, może przyczynić się do poprawy zdolności rozrodczych i zmniejszenia ryzyka samoistnego poronienia Dieta eliminacyjna, a nasilenie objawów przewlekłych.

Hardman i Hart (2007) przeprowadzili badania dotyczące związku między stosowaniem diety opartej na eliminacji pokarmów powodujących wysokie poziomy przeciwciał IgG, a nasileniem objawów w zaburzeniach przewlekłych. Badaniem objęto 5286 pacjentów, zadając pytanie o korzyści wynikające ze stosowania diety eliminacyjnej. W grupie pacjentów rygorystycznie przestrzegających zaleconej diety 75% odnotowało znaczącą poprawę w zakresie objawów przewlekłych, oraz nawrót objawów po ponownym wprowadzeniu do diety zidentyfikowanych pokarmów jako uczulające. Podobne badania wykazujące korzystne efekty stosowania diety opartej na eliminacji pokarmów powodujących wysokie poziomy przeciwciał IgG przeprowadził Atkinson i wsp. (2004) badający pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (IBS), a także Bentz i wsp. (2010) u pacjentów z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna.

Zalecane jest stosowanie diety eliminacyjnej opartej o badanie nietolerancji pokarmowej w takich specjalnościach jak:

  • gastroenterologia: IBS, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • reumatologia: Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa
  • dermatologia: Łuszczyca, Zapalenie Atopowe Skóry
  • alergologia: wszystkie objawy testowane nie poprzez przeciwciała IgE, tylko IgG choroby autoimmunologiczne np. zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto).